Expresné doručenie zdarma nad 65 €

Zaregistrujte sa a dostaňte -10% na prvú objednávku s kódom: FIRST10 heart

Zoznam produktov je prázdny

Obchodné podmienky

 • Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.glasskin.sk  je, dalej ako Predavajucí

Obchodné meno:  ImpEx Trade Ltd, s.r.o.

Sídlo:  Jazerná 1829/1, 040 12 Košice – mestská časť Juh

IČO:   54 096 553

DIČ:  2121573531

IČ DPH: SK2121573531

Registrácia v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 53553/V

E-mail:  info@glasskin.eu

Tel.:  +421903378192

 

Kupujucí: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba v právnom postavení podnikateľa, ktorá je odberateľom Tovaru od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.glasskin.sk (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, alebo Tovar zadala e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“).

1.       Úvodné ustanovenia

 • Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou ImpEx Trade Ltd. s.r.o.  so sídlom v Košiciach, Jazerná 1829/1 zapísanou na Okresnom súde Košice I, Oddiel:  Sro, vložka číslo:  52553/V ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.glasskin.eu, a Vami, naším zákazníkom,kupijucím, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
 • K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
 • Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. 

2.       Uzavretie kúpnej zmluvy

 •  Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.glasskin.eu
 • V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetovej stránke. Objednávka je platná 7 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím objednávky z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom. 
 •  Tovar dodávame iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.
 • Lehota na prijatie a spracovánie objednávky je 2-3 pracovných dní. Počas zľav a vypredajov lehota spracovánia  sa predlžuje do 7-10  pracovných dní.
 •  Objednávka je v internetovom obchode odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Znenie obchodných podmienok spolu s údajmi z objednávky je archivované 6 rokov. V prípade, že v objednávke zadáte chybné dáta, máte možnosť opravy, a to prostredníctvom objednávkového formulára či zákazníckeho konta. 
 • Cena Tovaru nezahŕňa náklady na dopravu a balné, ktoré hradí Kupujúci. Colné a iné poplatky spojené s doručením mimo územia Európskej únie znáša v plnej výške Kupujúci.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo
 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku podľa týchto VOP; alebo
 • ak celková cena za objednaný Tovar vrátane poplatku za dopravu a balného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v lehote podľa týchto VOP; alebo
 • Predávajúci nemá na sklade alebo nevie inak zabezpečiť Tovar objednaný Kupujúcim.

3.       Odstúpenie bez udania dôvodu

 •  Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. 
 • Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v čo najskor oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy emailom na adresu info@glasskin.eu
 •  Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru.  Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.
 • Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu ImpEx Trade Ltd. s.r.o,Jazerná 1,04012 Košice. Pokiaľ v súvislosti s uzavretím zmluvy zašle predávajúci zákazníkovi tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.
 •  Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použivania, skušania či rozbalenia. Ďalej vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy pri tovare vyrobenom podľa vašich požiadaviek alebo tovare prispôsobenom osobným potrebám (napr. v prípade gravírovaného obalu) a pri tovare, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou). Ďalej predávajúci upozorňuje, že nie je možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, ak je tovar už zabalený, a služba teda poskytnutá (k poskytnutiu služby darčekového či ekologického balenia pristupuje predávajúci bezodkladne po urobení objednávky, ak si zákazník zvolí v objednávke túto službu).

4.       Reklamácia

 • V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Tovaru alebo bezodkladne po prevzatí zistí vady Tovaru, je povinný oznámiť jednotlivé vady Tovaru Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru e-mailom na e-mailovú adresu v záhlaví týchto VOP. Vadami Tovaru pre účely tohto ustanovenia VOP sa považujú ak: doručený Tovar je poškodený, bol doručený iný ako objednaný Tovar, zásielka s doručeným Tovarom je neúplná.
 • Predávajúci vybaví uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdŕžania Tovaru.
 • Predávajúci sa zaväzuje poškodený Tovar alebo Tovar dodaný v rozpore s Objednávkou vymeniť a uhradiť náklady vrátenia a doručenia vymeneného Tovaru Kupujúcemu.
 • Kupujúci je povinný oznamiť a doručiť poškodený Tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní od dodania Tovaru na adresu ImpEx Trade Ltd. s.r.o., Jazerná 1, 04012 Košice
 • Ak bol dodaný Tovar, ktorý je odlišný od Tovaru v Objednávke, Kupujúci je oprávnený takýto Tovar vrátiť Predávajúcemu iba ak je dodaný Tovar nerozbalený a nepoužitý.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym použitím Tovaru Kupujúcim alebo odberateľmi Kupujúceho a ani za vady vzniknuté alebo zistené po použití Tovaru. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že Tovar sa považuje za použitý momentom odstránenia ochrannej fólie, resp. ochranného balenia na Tovare.
 • Za prípadnú stratu Tovaru počas prepravy Predávajúci nezodpovedá.
 • Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu nepoužitý Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to vzhľadom na povahu Tovaru výmenou veci. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
 • Nároky zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
 • V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Tovaru alebo bezodkladne po prevzatí zistí vady Tovaru, je povinný oznámiť jednotlivé vady Tovaru Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru e-mailom na e-mailovú adresu v záhlaví týchto VOP. Vadami Tovaru pre účely tohto ustanovenia VOP sa považujú ak: doručený Tovar je poškodený, bol doručený iný ako objednaný Tovar, zásielka s doručeným Tovarom je neúplná.
 • Predávajúci vybaví uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa obdŕžania Tovaru.
 • Predávajúci sa zaväzuje poškodený Tovar alebo Tovar dodaný v rozpore s Objednávkou vymeniť a uhradiť náklady vrátenia a doručenia vymeneného Tovaru Kupujúcemu.
 • Kupujúci je povinný doručenie poškodeného Tovaru v lehote a spôsobom podľa bodu 33. týchto VOP oznámiť Predávajúcemu a to oznámením, ktorého prílohu je fotografia dodaného poškodeného Tovaru a doručiť vrátený Tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní od dodania Tovaru.
 • Ak bol dodaný Tovar, ktorý je odlišný od Tovaru v Objednávke, Kupujúci je oprávnený takýto Tovar vrátiť Predávajúcemu iba ak je dodaný Tovar nerozbalený a nepoužitý.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym použitím Tovaru Kupujúcim alebo odberateľmi Kupujúceho a ani za vady vzniknuté alebo zistené po použití Tovaru. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že Tovar sa považuje za použitý momentom odstránenia ochrannej fólie, resp. ochranného balenia na Tovare.
 • Za prípadnú stratu Tovaru počas prepravy Predávajúci nezodpovedá.
 • Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu nepoužitý Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to vzhľadom na povahu Tovaru výmenou veci. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

5.       Spôsob platby a dodania

 •  Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.
 •  Uvedená doba doručenia je čisto informatívneho charakteru a vychádza z predpokladanej doby doručenia danej prepravnej spoločnosti.  
 • Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.
 • Pred odoslaním Objednávky si Kupujúci môže zvoliť z viacerých spôsobov dodania Tovaru. Doručenie Tovaru je možné prostredníctvom ponukaných na stranke www.glasskin.eu prepravných spoločností. Tovar je dodaný v lehote podľa podmienok prepravcu, spravidla však v lehote 2- 5 pracovných dní odo dňa odovzdania prepravcovi. Dodacia doba Tovaru sa môže predĺžiť nad rámec lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, pričom o tejto skutočnosti Predávajúci Kupujúceho vopred upovedomí. Ak Kupujúci s predĺžením dodacej lehoty nesúhlasí má nárok na zrušenie Objednávky a ak bola kúpna cena uhradená, aj na vrátenie kúpnej ceny. V uvedenom prípade bude refundácia kúpnej ceny vykonaná do 14 pracovných dní.
 • Kupujúci je povinný Predávajúceho preukázateľne a včas informovať o zmene miesta dodania objednaného Tovaru alebo kontaktnej osoby; Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním Tovaru, ak bolo takéto dodanie Tovaru spôsobené z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Kupujúceho.
 • Tovar odoslaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať.
 • Ak kúpna cena za Tovar bola uhradená, avšak zásielka s Tovarom neprevzatá, Predávajúci vráti Kupujúcemu uhradenú sumu kúpnej ceny zníženú o cenu nákladov za prepravu Tovaru.
 • Ak Kupujúci trikrát po sebe neprevezme zásielku s Tovarom objednaným na dobierku, Predávajúci si vyhradzuje právo ďalšie objednávky tohto Kupujúceho odmietnuť prípadne Objednávku nespracovať kým Kupujúci Tovar neprevezme a neuhradí cenu Tovaru a náklady prepravy na dobierku.
 • Kupujúci svojim podpisom pri prevzatí potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú. V prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, resp. poškodenia Tovaru (pokiaľ je viditeľné) musí Kupujúci uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru u osoby zabezpečujúcej doručenie zásielky, a to ihneď pri prevzatí zásielky. V takomto prípade môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť a musí ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dni kedy Kupujúci zásielku s Tovarom odmietol prevziať, informovať o tomto Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody na Tovare spôsobené doručovateľom.
 • Ihneď po prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný Tovar prezrieť, či nie je poškodený alebo vadný, teda nemá tvrdené vlastnosti (akosť, úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa) v rozpore s kúpnou zmluvou, a ktoré boli prezentované v Internetovom obchode.

6.       Ďalšie informácie

 • Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
 •  Zľavový kupón -10% na prvú objednávku First10 je možne použit len 1x. Pre uplatnenie zľavy je potrebné sa ZAREGISTROVAŤ. Zľava sa nevzťahuje na darčekové kupóny alebo už zľavnené vyrobky a nie je možne jú kombinovať s inymi kupónmi.
 •  V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

7. Všeobecné informácie

 •  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line.
 •  Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
 • Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.
 • Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. 
 • Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Záverečné ustanovenia

 • Ak bude niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
 •          Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym  sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.